ศูนย์ฝึกอบรมพิษณุโลก
       ศูนย์ฝึกพิษณุโลก ได้จัดตั้งเมื่อปี 2562 ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตามนโยบายของ นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ต้องการให้มีศูนย์ฝึกมวยสากลในภูมิภาคต่าง ๆ ถือว่าเป็นศูนย์ฝึกส่วนภูมิภาคแห่งที่สอง โดยได้ทำ MOU กับ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อครั้งที่ นายวินัย ศรีวงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปัจจุบัน รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ยังคงสนับสนุน โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ เป็นศูนย์ฝึกมวยสากลเน้นนักชก ระดับ ยุวชน-เยาวชน ชาย-หญิง ดูแลนักชกทางภาคเหนือ