พ.อ. วริทธิ์ ปานสุวรรณ

ฝ่ายสิทธิ์ประโยชน์และนายทะเบียน

พล.ท. ภิญโญ เข็มเพชร

ฝ่ายแผนงาน โครงการ และงบประมาณ

พ.อ. ประณีต ชมศรี

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน

นายไกรทัช แก้วเกต

ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการและการต่างประเทศ

นายณรงค์ สุมะโน

ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิค

น.ส. นริศรา ตังควุฒิวิจิตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส. นภาพร เรืองสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส. ปริยภัทร สมศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

น.ส. ณัฐธิดา ชมแก้ว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายณัฐนนท์ สังข์อินทรีย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน โครงการและงบประมาณ

นายปรเมษฐ บัวใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน โครงการและงบประมาณ

น.ส. ภัสโรบล ศรีชัยนาท

เจ้าหน้าที่ทะเบียนนักกีฬา

น.ส. หัสยา ทะสดวก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการและเว็บมาสเตอร์

น.ส. กัญญาธัช ชูกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

นายจักรภพ อาดำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

นายประวิทย์ ศรีเด่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางจุฬาลักษณ์ อัตตะนวพงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสถาบันพัฒนากีฬามวยสากลแห่งชาติ (มวกเหล็ก)

นายพัฒน์พงศ์ วงษ์สังข์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศทางเทคนิค

นายตรีพล คำนวน

ผู้ประสานงานกีฬาแห่งประเทศไทย

นายอรรถวุฒิ ทองสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานผู้ตัดสิน

นางวัลภาพร ชมพูแก้ว

แม่บ้าน