นายพิชัย ชุณหวชิร

นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
(เข้ารับตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน)
รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อดีตกรรมการบริหารสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ AIBA
อดีตรองประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย ASBC
พล.อ.อ. ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ

อุปนายกสมาคมฯ

นายวินัย รอดจ่าย

อุปนายกสมาคมฯ

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์

อุปนายกสมาคมฯ

พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา

อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ
รองประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย ASBC

พล.ท. อุชุกร สาครนาวิน

กรรมการและเลขานุการสมาคม

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

กรรมการ

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี

กรรมการ

พล.อ.ต. อาณัติ เดชพร

กรรมการ

พล.ร.ต. ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์

กรรมการ

นายกฤษฎา จุลชาต

กรรมการ

ดร. ภิญโญ นิโรจน์

กรรมการ

นายเสรี วิริยะสกุลธรณ์

กรรมการ

ว่าที่ ร.อ. ดร. เทียนชัย
ทองวินิชศิลป

กรรมการ

ดร. ปรภฏ ศศิประภา

กรรมการ

นายพีรพงษ์ ธีระเดชพงศ์

กรรมการ

พ.อ. วริทธิ์ ปานสุวรรณ

นายทะเบียนและกรรมการ